Chính sách DMCA

Bạn có thể yêu cầu xóa bất kỳ tài liệu nào thuộc bản quyền của bạn. Nếu bạn tìm thấy tài liệu như vậy được đăng ở đây hoặc được liên kết đến, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và yêu cầu xóa.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

1. Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.

3. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

4. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

5. Phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm bằng văn bản đến email:

[email protected]

Vui lòng cho phép 2 ngày làm việc để xóa tài liệu bản quyền.